Farské oznamy

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

Deň

Liturgický kalendár Hodina

Úmysel svätej omše

Nedeľa
1.7. 2018

13. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

na úmysel pána biskupa

Pondelok
2.7. 2018

Návšteva Panny Márie
sviatok

18:30

Utorok
3.7. 2018

Svätý Tomáš, apoštol
sviatok

18:30

Streda
4.7. 2018

Féria

7:30

Štvrtok
5.7. 2018

Svätí Cyril a Metod,
slovanskí vierozvestovia
slávnosť
8:00

10:00

za farníkov

Piatok
6.7. 2018

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna svätá omša

18:30

Sobota
7.7. 2018

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

7:30

Nedeľa
8.7. 2018

14. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

 

 

Oznamy

 

Uvedenie do úradu nového farára vo Farnosti Svätoplukovo sa bude konať v pondelok 2. júla 2018 vo svätej omši o 18:30 h. Z poverenia diecézneho ordinára bude tento obrad viesť vdp. Peter Mlynka, zástupca dištriktuálneho dekana, farár v Mojmírovciach.

Sviatostná  príprava k prvému piatku v mesiaci júl.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v kostole bude od pondelka do soboty, okrem štvrtka, vždy 1 hodinu pred svätou omšou.

Vysluhovanie sviatostí pre chorých v domácnostiach bude tento piatok od 9:00 hodiny.

Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti bude v tomto týždni na prvý piatok.
Bude ukončená spoločnou eucharistickou pobožnosťou s modlitbou Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a eucharistickým požehnaním.

Slávnosť vierozvestov svätých Cyrila a Metoda bude vo štvrtok 5. júla. Sväté omše budú o 8:00 h a 10:00 h.

Svätá omša na prvú sobotu v mesiaci spojená s Fatimskou pobožnosťou bude v tomto týždni na prvú sobotu o 7:30 h.

Zápis úmyslov na sväté omše na mesiace júl, august a september začína dnes v nedeľu 1.júla 2018.

 

Na prvý štvrtok v mesiaci v tomto týždni bude spoločná modlitba za duchovné povolania. Po svätej omši bude adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.